Home > Over ons > Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Visit USA NL bestaat momenteel uit zeven personen met elk zijn/haar eigen rol en takenpakket. Alle bestuursleden hebben naast hun functie als bestuurslid een functie in het toerisme. Om de zoveel tijd komt het bestuur bijeen om te vergaderen over de ontwikkelingen binnen Visit USA Nederland en de markt voor reizen naar de VS. De bestuursleden zijn afkomstig van verschillende disciplines binnen de toeristische sector. Zo zijn auto- en camperverhuur, destination marketing, luchtvaart en tour operating vertegenwoordigd.

The board of Visit USA consists of seven board members, with each his/her own role and tasks. All board members have a fulltime job in tourism. There is a meeting with all board members on frequent bases to coordinate all activities run by Vist USA. The board members come from different disciplines within tourism, such as tour operating, destination marketing, and car and camper rental. 

Bestuursleden Visit USA

 

Birgitte Bosma Chris Freitag
Voorzitter Penningmeester
Hanny Fluit Vincent van Leeuwen
Secretaris Bestuurslid
Hans Tattersall Bart Verhoeff
Bestuurslid Bestuurslid
Wilfried Verkaik  
Bestuurslid   

Taken en bevoegdheden

 • Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 • Het dagelijks bestuur is belast met het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van het bestuur.
 • Het bestuur is ook bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich sterk maakt voor een derde verbindt.
 • Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer van de bestuurders, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Werkwijze

 • Besluiten worden genomen op basis van de meest uitgebrachte stemmen.
 • Het bestuur kan ook op een andere wijze een besluit nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en niemand van de bestuursleden zich tegen het besluit verzet.
 • De voorzitter en ten minste twee van de overige bestuursleden zijn gelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
 • Zeven dagen voor de vergadering dient de secretaris schriftelijk de bestuursleden op de hoogte te stellen van de te behandelen onderwerpen.
 • Vergaderingen vinden plaats in Nederland of in de staten van Amerika, afhankelijk van degene die de vergadering bijeenroept.
 • Een bestuurder kan slechts een medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. Alleen degenen hebben toegang tot de vergadering die zijn uitgenodigd.
 • De voorzitter leidt de vergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door één van de aangewezen bestuursleden.
 • De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden.
 • Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd geldt een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 • Notulen worden door de secretaris of voorzitter ondertekend en vastgesteld in de eerst volgende vergadering. De notulen worden geschreven door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen persoon.

Members Visit USA